Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 617)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
17/2021 Zhotovenie propagačného videa pre obec Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Milan Kočiš
215 €
Dodatok č. 1 k zmluve 8/2021 Úprava článku XIX Zmluvy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
100 €
Dodatok č. 01 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
Dodatok č. 002 rozšíruje sa počet odberných miest Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.198 €
15/2021 Spolupráca pri organizácii podujatia - projekt: Storočnica slovenského filmu Odb.: Staviarsky production s.r.o.
Dod.:
100 €
14/2021 poskytnutie finančnej dotácie na projekt Majstrovské zápasy v rámci ObFZ Prešov Odb.: Fričovský futbalový klub
Dod.: Obec Fričovce
2462 €
7/2021 Predmetom zmluvy je zámena nehnuteľnosti pozemkov par.č. 538/4 o výmere 11 m2 a par.č. 538/3 o výmere 5 m2 (medzi zmluvnými stranami) bezodplatne Odb.: Miroslav Tomčišák a manželka Terézia Tomčišáková
Dod.: Obec Fričovce
10/2021 Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcim nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Fričovce, obec: FRIČOVCE, okres: Prešov, parcelu č. 816/2 o výmere 126m2, druh pozemku: lesný pozemok, spôsob využitia pozemku: 38, parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, v podiele 1/1 , a kupujúci túto nehnuteľnosť od predávajúceho kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a zaväzujú sa zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Odb.: Miroslav Tomčišák a manželka Terézia Tomčišáková
Dod.: Obec Fričovce
519.12 €
Príloha č. 2 k zmluve 26/2017 Nové znenie prílohy č. 1 - zmena intervalu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Fúra, s.r.o.
8 €
11/2021 Stavebný dozor počas realizácie stavby "Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Výhon Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Milan Kapec
3588 €
Dodatok č. 01 zmena niektorých ustanovení zmluvy : "Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom výstavby budovy Materskej školy v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9/2021 určenie splátkového kalendára Odb.: Ján Polák
Dod.: Obec Fričovce
262.16 €
Dodatok č. 1/2021 úprava spôsobu a realizácie vývozu nebezpečného odpadu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Fúra, s.r.o.
3210907 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy, nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
ZK01/VK/09/12/081 Poskytovateľ poskytne objednávateľovi balíček Zborovňa Komplet (virtuálna knižnica, bezkriedy atď) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
4/2021 výkon odchytu túlavých a zabehnutých psov v intraviláne obce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Vranovský útulok pre psov
150 €
8/2021 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác pre projekt Stavebné práce pre projekt Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Výhon, po pozemkoch číslo: SO 01: c-318/1, 314/1, 735/2, E-435/1, 1165/1, 436/1 SO 02: E-1154/2 SO 03: E-1154/2, 436/3, C-541/5, 541/4, 291/7, 293/5 v katastrálnom území obce Fričovce, ktoré bolo povolené rozhodnutím príslušného stavebného úradu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
112584.44 €
6/2021 zabezpečí zdravotnícky personál v počte 4 osoby na vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2 na objednávateľom zriadenom odberovom mieste v obci Fričovce (ďalej „OM“), a to prostredníctvom antigénového testu (ďalej „diagnostické vyšetrenie“ alebo „Služba“), a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú uvedené nižšie v zmluve. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
100 €
29/VO/01/2021/POI príležitostné verejné obstarávanie na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
30 €
25/VO/01/2021/EL-KSVO príležitostné spoločné verejné obstarávanie - dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
200 €
Generované portálom Uradne.sk

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021