Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 591)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5/2021 stavebný dozor na stavbe s názvom: Materská škola v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Milan Kapec
2640 €
3/2021 Predaj parcely KN-C 99/38 k.ú. Fričovce o výmere 602 m2 Odb.: Simona Harčárová Mgr. / Dávid Harčá
Dod.: Obec Fričovce
12943 €
3/2021 Predaj parcely KN-C 99/20 k.ú. Fričovce o výmere 602 m2 Odb.: Tibor Rozman
Dod.: Obec Fričovce
15381.1 €
01/2021-ÚP vykonanie obstarávania územnoplánovacích podkladov - zmeny a doplnky 2021, zmena č. 1, ÚPN-O Odb.: Obec Fričovce
Dod.: STANIM, s.r.o.
200 €
42021 zabezpečenie zdravotníckeho personálu na vykonávanie odberu biolog.materiálu - testovanie COVID-19 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
ZM_SEP-IMRK2-2020-003966 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Výhon Kód projektu v ITMS2014+ : 312061Y684 Miesto realizácie projektu : Slovensko, Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
168139.59 €
Dodatok č. 5 k KŽP-PO4-SC431-2017-19/H383/DS zmena predmetu podpory NFP Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
2/2021 Realizácia stavebného diela: Materská škola v obci Fričovce na pozemku par.č. KN-C 110/1, k.ú. Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: INTERBAU s. r. o.
475918.24 €
29/2020 prenájom nebytových priestorov - 2 miestnosti v budove sup.č.34 o celkovej výmere 64,26 m2 Odb.:
Dod.: Obec Fričovce
170 €
1/2021 poskytovateľ zabezpečí zdravotnícky personál v počte 4 osoby na vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID19 prostredníctvom antigénového testu v sobotu 23.1.2021 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
1315 €
C195/2021 zabezpečenie odberu, prepravy ekologicky nezávadného zneškodnenia nebezpečného odpadu kat. č. 180103 -odpad z testovania Odb.: FECUPRAL, spol. s r.o.
Dod.: Obec Fričovce
4.2 €
ZM_SEP-IMRK2-2020-003857 poskytnutie NFP na projekt: Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v Obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
500000 €
SITB-OO2-2020/001838-001 výpožička prebytočného hnuteľného majetku štátu - pre Elektronizíáciu služieb matriky (CISMA) Odb.: Obec Fričovce
Dod.:
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti predlženie doby nájmu do 31.12.2025 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Fričovce
Dodatok č. 4 k zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/H383 Zmeny v ustanoveniach zmluvy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
20/37/012/525 zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti UoZ (§12) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20/37/010/219 Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
272020 poskytnutie mobilným asistentom sčítania konové zariadenia SIM karty - SODB Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
149/2020-2060-2030 darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MH SR - osotný automobil VW Golf Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
23/2020 určenie splátkového kalendára na splácanie nákladov na bývanei Odb.: Iveta Čonková
Dod.: Obec Fričovce
712.49 €

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021