Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MH SR - osotný automobil VW Golf Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
určenie splátkového kalendára na splácanie nákladov na bývanei Odb.: Iveta Čonková
Dod.: Obec Fričovce
712.49 €
určenie splátkového kalendára na splácanie nákladov na bývanie v bytovom dome Odb.: Ján Polák
Dod.: Obec Fričovce
462.16 €
poskytnutie podpory z environmentálneho fondu formou dotácie - na projekt: Kanalizácia - Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Environmentálny fond
312477.00 €
bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR - súprava povodňovej záhrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
bezplatné užívanie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR - hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
62986.60 €
zriadenie grantového účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých pre projekt: Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Vyhon Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
dohoda o splátkach dlhu Odb.: Dušan Mika
Dod.: Obec Fričovce
444.63 €
Zriadenenie grantového účtu k projektu: Zlepšenie prístupu k pitnej vode v Obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Dohoda o určení splátkového kalendára Odb.: Adam Čonka
Dod.: Obec Fričovce
1462.93 €
spracovanie auditu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EKONAUDIT SERVICES s.r.o.
500.00 €
Zmena článkov zmluvy č.1,2,3,4,5,6,7 (viď príloha) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
sľub darcu poskytnúť obdarovanému v šk.roku 2020/2021 pravidelné bezodplatné finančné plnenia v hodnote darcom obdarovanému fakturovaných dodávok ovocnej šťavy a ovocia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa
0.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
20000.00 €
Vykon dobrovoľníckej služby - pomocná sila v kuchyni Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
345.24 €
spolupráca pri realizácii výkonu odbornej praxe študentov príslušnej školy Odb.: Stredná odobrná škola podnikania
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
zmena vyhodnocovania merateľných ukazovateľov a ďalšie zmeny Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
poskytntuie dotácie na vydanie knihy - Fričovské poviedky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
účinkovanie na podujatí "Otvorenie multifunkčného ihriska v Obci Frčiovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mgr. Anton Molčan
220.00 €
moderovanie futbalového turnaja a otvorenie multifunkčného ihriska Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mgr. Jozef Slivka
360.00 €
aplikácia §10 zákoanč. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
poskytnutie dotácie k 700.výročiu prvej písomnej zmienky o obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2500.00 €
účastníci sa dohodli na čiastkovej úhrade ceny za dielo špecifikované ako "Zmeny a doplnky Územného plánu Obce Fričovce" Odb.: Pavol Dzivý Balucha
Dod.: Obec Fričovce
500.00 €
splátkový kalendár Odb.: Pavol Varga
Dod.: Obec Fričovce
82.67 €
Uskutočnenie stavebných prác zákazky "Zlepšenie infraštruktúry v obci Fričovce, časť č. 2: Obnova obecných spevnených plôch Odb.: Obec Fričovce
Dod.: StavStar s.r.o.
14978.92 €
Uskutočnenie stavebných prác zákazky "Zlepšenie infraštruktúry v obci Fričovce" časť č. 1: Rekonštrukcia chodníka ku kaštieľu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: StavStar s.r.o.
27099.20 €
poskytovnaie právnych služieb, rozsah a obsah: rybník - par. č. 503, 504, 506,508 a 507 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
4396.80 €
vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby Verejný vodovod Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Vladimír ZVADA
3950.00 €
1. Predmetom tejto zmluvy sú opakované dodávky ovocia predávajúcim kupujúcemu podľa požiadaviek (druh, množstvo) kupujúceho realizované v súlade s nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 200/2019 Z. z.“) a súvisiacimi právnymi aktmi Európskej únie a právnymi predpismi SR, (ktoré sú uvedené v metodickej príručke PPA). Odb.: Obec Fričovce
Dod.: GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa
0.00 €
opakované dodávky ovocia predávajúcim kupujúcemu podľa požiadaviek (druh, množstvo) kupujúceho realizované v súlade s nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 200/2019 Z. z.“) a súvisiacimi právnymi aktmi Európskej únie a právnymi predpismi SR, (ktoré sú uvedené v metodickej príručke PPA). Odb.: Obec Fričovce
Dod.: GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa
0.00 €
úprava podmienok pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a úprava podmienok odvádzania odpadových vôd z nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie Odb.: Juraj Šebest
Dod.: Obec Fričovce
14.00 €
určenie splátkového kalendára na splácanie nákladov na bývanie Odb.: Iveta Čonková
Dod.: Obec Fričovce
150.61 €
zmena čl. IV bod I (zmena výšky rozdelenia poplatku medzi obcou a dôchodcami) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: caterin&services s.r.o.
0.00 €
Zhotoviteľ prestavia hodnotu prác a dodávok v zmysle rozpočtu Odb.: Obec Šindliar, Obec Fričovce, Obec Široké, Obec Lipovce
Dod.: PEhAES a.s.
328923.64 €
združenie fin.prostriedkov na úhradu poplatkov spojených s vedením účtu (určeného pre ČOV) Odb.: Obec Šindliar, Obec Fričovce, Obec Široké, Obec Lipovce
Dod.: Obec Fričovce
250.00 €
realizácia verejného obstarávania na zákazku: Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RENDERTEAM s.r.o.
800.00 €
likvidácia odpadových vôd z ČOV Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EBA s.r.o.
75.00 €
dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi použitý olej a prijať odmenu od odberateľa Odb.: Trafin Oil SK, s.r.o.
Dod.: Obec Fričovce
0.15 €
predlženie viazanosti - internet - OcÚ (051/*7911 119) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.90 €
predĺženie doby viazanosti o 24 mesiacov na t.č. 7911 119 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
predĺženie doby viazanosti na 24 mesiacov (MŠ Fričovce) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
zmluva o zruiadení grantového účtu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
zmena ceny predmetu zmluvy (práce naviac) , zmena termínu realizácie diela Odb.: Obec Fričovce
Dod.: REMOPEL s.r.o.
7484.34 €
poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o tom, že mandatár vykoná v mene a na účet mandanta tieto činnosti v prípravnej fáze projektu Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Fričovce v období marec až august 2020 v predpokladanom rozsahu 120 hodín: Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Lenka Hujdičová
1200.00 €
zapracovanie legislatívnych zmien a zefektívnenie plnenia ustanovení zmluvy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NATUR-PACK , a.s.
0.00 €
Realizácia stavebných práca na zakázke: "Fričovce - multifunkčné ihrisko" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MARO s.r.o.
62427.47 €
aktualizácia zmluvy v súlade so znením Systému riadenia EŠIF Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
asistencia pri vysporiadaní pozemkov (zmena čl.4b- práva a povinnosti zmluvných strán) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
predĺženie termínu ukončenia realizácie stavebného diela Odb.: Obec Fričovce
Dod.: REMOPEL s.r.o.
0.00 €
žiadosť o NFP - Infraštruktúra v rómskej osade (konzltácia, príprava projektu) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Lenka Hujdičová
1200.00 €
realizácia projektu Fričovské poviedky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Literárna spoločnosť Pravé orechové
4580.00 €
poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb v športovo rekreačných komplexoch na Slovensku - Hotel RYSY, Škola v prírode 2020 - Základná škola Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MINILIGA TALENTOV
4200.00 €
dopoistenie majetku - automobilová cestná váha Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kooperativa poisťovńa, a.s. Vienna Insurance Group
180.12 €
dopoistenie majektu - budova Fričovce č. 64 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kooperativa poisťovńa, a.s. Vienna Insurance Group
27.20 €
realizácia stavebných prác na stavbe: Rozšírenie verejnej kanalizácie Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Pozemné staviteľstvo a.s.
214583.59 €
úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
úprava webstránky a webhostingové služby Odb.: Obec Fričovce
Dod.: WEBEX MEDIA s.r.o.
144.00 €
skončenie zmluvy k 31.12.2019 Odb.: Obec Bertotovce
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
zmena niektorých pojmov v zmluve Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
súhlas prevádzkovateľa ČOV čistiť odpadovú vodu od spoločnosti Sejlan Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Sejlan, s.r.o.
100.00 €
určenie splátkového kalendára Odb.: Aladár Bedník
Dod.: Obec Fričovce
186.51 €
zabezpečenie menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
realizácia stavebného diela Fričovce-rozšírenie verejnej kanalizácie, 02 Verejná splašková kanalizácia, lokalia II., stoka B 2-1-2 (Bednárovec) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Rozumné Vykurovanie s.r.o.
4128.73 €
výkon štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky obce k 31.12.2019 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EKONAUDIT SERVICES s.r.o.
600.00 €
zriadenie vecného bremena pre budúceho orpávneného (Obce Fričovce) na par. KN-C 543 na realizáciu stavby: "Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
240.00 €
určenie splátkového kalendára Odb.: Dušan Mika
Dod.: Obec Fričovce
294.18 €
určenie splátkového kalendára Odb.: Ján Polák
Dod.: Obec Fričovce
367.14 €
odstránenie nelegálnej skádky a rekultivácia okolitého priestranstva v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FURA s.r.o.
4230.00 €
stavebný dozor Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kontrol STAV s.r.o.
1600.00 €
Podanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond BA a manažment projektu: Rozšírenie verejnej kanalizácie Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MP Profit PB s.r.o.
3750.00 €
Účelom tejto Zmluvy je vytváranie podmienok na dosiahnutie cieľov Projektu, prostredníctvom poskytovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako aj ďalších činností v súlade s podmienkami tejto Zmluvy v rámci Projektu financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
49651.20 €
Realizácia stavebného diela: Verejný vodovod Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: REMOPEL s.r.o.
221290.25 €
Predmet kúpy: parcela č. 490/6 o výmere 500m2, druh pozemku: ostatná plocha, spôsob využitia pozemku: 36, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely C-KN č. 490/1 o výmere 1119m2, zapís. na LV č. 403 k.úz. Fričovce. Odb.: Martina Alexiová
Dod.: Obec Fričovce
225.00 €
bezodplatné užívanie parciel vo vlastníctve Obce č. 5/2, 6/2,7/1,8,9 - za protihodnotu: údržba parciel Odb.: LTD, s.r.o.
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Fričovský futbalový klub
1400.00 €
Rekonštukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: C.M.R. Slovakia s.r.o.
36875.95 €
vytvorení spoločného školského obvodu základných škôl pre ročníky 1.-4.ročník (Fričovce), 5.-9.ročník (Lipovce) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Obec Lipovce
0.00 €
prevod vlastníctva - časti parcely KN-E par.č. 843/1 o výmere 600m2 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský pozemkový fond
1980.00 €
Doplnenie odberného miesta (garaž a sklad has.jednotky) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Energie2, a.s. oz Energie 2. a.s. - Predaj elektriny a plynu ,o.z.
0.00 €
zmena článku č. 5 - cena plnenia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
1.20 €
zmena zmluvy v zmysle článku 6: zmena zmluvy, bod 6.13 zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej dńa 7.5.2018, evidovanej pod číslom KŽP-PO4-SC431-2017-19/H383 - zmena celkových oprávnených výdavkov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
219798.83 €
Úrazové poistenie žiakov MŠ Fričovce na šk.rok 2019/2020 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Union poisťovňa
48.72 €
úrazové poistenie žiakov ZŠ Fričovce - Fričovce č. 21 na šk.rok 2019/2020 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Union poisťovňa
109.44 €
budúci povinní zriadia v budúcnosti vecné bremeno za účelom uloženia inžinierskej siete /kanalizácie/ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ondrej Magáč, Peter Vozár, Anton Dz.Balucha, Marta Dz.Baluchová, Martin Kušnirik, Terézia Čechová, Jozef Molnár, František Maťaš, Anton Maťaš
0.00 €
Zabezpečenie externého manažmentu na projekt: Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom vybudovania Materskej školy v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Aldero s.r.o.
11114.40 €
aktivácia a sposkytovanie programu: Mobilný Hlas bez viazanosti Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
aktivácia a poskytovanie služby "mobilný Hlas bez viazanosti Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Nová SIM-karta - mobilný hlas Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
dodanie SIM karty (pre členov MOPS) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa Podpora rozvoja športu na 2019 - výstavba multifunkčného ihriska Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
37000.00 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP na projekt: Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Vyhon Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Lenka Hujdičová
1200.00 €
Poskytnutie dotácie na projekt: Odstránenie nelegálnej skládky a rekultivácia okolitého priestranstva v obci Fričovce - 2. fáza Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4000.00 €
prevod vlastníctva k pozemku KN-C 801/2 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský pozemkový fond
1980.00 €
vypracovanie PD na stavbu: Infraštruktúra v rómskej osade osade Fričovce - Vyhon Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
2400.00 €
poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV ŠKôL prostredníctvom online informačného portálu od 1.9.2019 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
6.00 €
dopoistenie majetku obce: Polyfunkčná budova Fričovce č. 3 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kooperativa poisťovńa, a.s. Vienna Insurance Group
42.04 €
fixácia ceny za tarify Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
0.02 €
zmena druhu tarify Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.02 €
aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
úprava spôsobu a podminok vzájomnej spolupráce pri nakladaní so zložkami komunálych odpadov: šatstvo, textílie, obuv, kabelky, opasky, malé hračky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
60.00 €
vykonávanie činnosti preventivára PO Obce Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ATH-PO Trade s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameranú na ochranu pred požiarmi, na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a atď. (OcÚ, MŠ, ZŠ, ihrisko, hasičská zbrojnica, MC Fričovce) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ATH-PO Trade s.r.o.
0.00 €
ukončenie zmluvy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ATH-PO s.r.o.
0.00 €
ukončenie dohody o poskytovaní služieb Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ATH-PO s.r.o.
0.00 €
súhals vlastníka prevádzkovateľa ČOV čistiť odpadovú vodu z prevádzkarne Hendrichvoce č. 61 Odb.: ULIFER s.r.o.
Dod.: Obec Fričovce
100.00 €
súhlas prevádzkovateľa ČOV čistiť odpadovú vodu z priestorov uvedených v zmluve Odb.: Obec Bertotovce
Dod.: Obec Fričovce
100.00 €
zmena predkladania žiadosti o platbu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
realizácia stavebných prác na diele: Zníženie energetickej náročnosti budovy sup.č. 64 v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o.
224534.05 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi a na realizáciu aktivít projektu: Miesstna občianska poriadková služba Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
98762.94 €
Podpora prístupu ku kvaltinému vzdelávaniu prostredníctvom výstavby Materskej školy v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
513157.53 €
zmena počtu vyvážaných nádob Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FURA s.r.o.
180.00 €
prenájom rohoží (ZŠ Fričovce) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Lindstrom s.r.o.
19.88 €
poskytntuie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
poistenie majetku obce (živelné,odcudzenie,strojov a elektroniky) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kooperativa poisťovńa, a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Skončenie nájmu k 30.4.2019 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MAGNOLIA SK, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie na zabezpečenie mat.-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu, OPP pre členov DHZO atď. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
zmena v niektorých ustanoveniach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
zmena poistných podmienok Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kooperativa poisťovńa, a.s. Vienna Insurance Group
1.51 €
zmena výšky nájomného Odb.: Iveta Čonková
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
zmena výšky nájomného Odb.: Ján Polák
Dod.: Obec Fričovce
30.00 €
poskytnutie príjemcovi finančnú dotáciu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Rímsko katolícky farský úrad Fričovce
220.00 €
zmena výšky nájomného Odb.: Adam Čonka
Dod.: Obec Fričovce
30.00 €
zmena výšky nájomného Odb.: Oľga Bendíková
Dod.: Obec Fričovce
30.00 €
zmena výšky nájomného Odb.: Aladár Bedník
Dod.: Obec Fričovce
30.00 €
zmena výšky nájomného Odb.: Dušan Mika
Dod.: Obec Fričovce
30.00 €
zmena výšky nájomného Odb.: Mária Poláková
Dod.: Obec Fričovce
30.00 €
zmena výšky nájomného Odb.: Martin Bendík
Dod.: Obec Fričovce
30.00 €
zmena výšky nájomného Odb.: Ľuboslava Cicoňová - Bella Loo
Dod.: Obec Fričovce
50.00 €
zmena výšky nájomného Odb.: Ján Polák
Dod.: Obec Fričovce
170.00 €
určenie splátkového kalendára na splácanie nákladov na bývanie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Adam Čonka
662.51 €
dopolnenie osôb vstupujúcich do poistenia (MŠ Fričovce) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Union poisťovňa
22.52 €
ukončneie zmluvy č. 19/2018 z 28.6.2018 o poskytnutí služieb (ext.manažment MŠ) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNIPROM s.r.o.
0.00 €
dovoz odpadových vôd a ich likvidácia na ČOV Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Straka
0.00 €
dočasné užívnaie kanalizácie a ČOV Fričovce a Široké Odb.: Obec Hendrichovce
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
zriadenie ,pripojenie, poskytnutie a sprístupnenie verejnej elektornickej komunikačnej služby Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PRESNET - profi s.r.o.
1.00 €
zmena názvu poskytovateľa Odb.: Obec Fričovce
Dod.: INTOM s.r.o.
0.00 €
doplnenie poisteného majektu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kooperativa poisťovńa, a.s. Vienna Insurance Group
29.71 €
zmena účinnosti a úhrady za poskytnutné služby pre /Juraj Varga, Fričovce č. 61/ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Gabriela n.o.
0.00 €
poskytnutie peňažného daru za účelom zakúpenia traktorovej kosačky - za účelom kosenia futbalového ihriska a verejného priestranstva Obce Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SANDROS s.r.o.
1200.00 €
výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ATH-PO s.r.o.
120.00 €
doba uzavretia zmluvy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
zmena zhotoviteľa na : BeeM Servis, s.r.o., Michalovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
0.00 €
skončenie nájmu 31.12.2018 Odb.: Presnet s.r.o.
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
poistenie pre prípad poskodenia, zničenia a krádeže mot.vozidiel (traktor) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kooperativa poisťovńa, a.s. Vienna Insurance Group
1752.87 €
úprava práv a poivnností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Poistenie majetku - doplnenie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kooperativa poisťovńa, a.s. Vienna Insurance Group
340.82 €
poistenie majetku (drvič, traktor, hydr.ruka, celný nakladač) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kooperativa poisťovńa, a.s. Vienna Insurance Group
381.06 €
živelné poistenie - drvič dreva s benzínovým motorom Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kooperativa poisťovńa, a.s. Vienna Insurance Group
26.64 €
zmena článku V. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tribiano s.r.o.
0.00 €
zmena systému financovania Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
zmena v rôznych bodoch (vydavky projektu, komunikácia zmluvných strán...) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
189057.14 €
Zmena platobných podmienok (služby budú realizované na základe vystavených faktúr za každý mesiac) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AN FORS, s.r.o.
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli na mimoriadnom ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného fin.príspevku číslo ZM_SEP-IMRK2-2018-001651 zo dňa 13.04.2018 - projekt: podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom vybudovania materskej školy v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
poistenie žiakov ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Union poisťovňa
116.60 €
Úprava vzájomnýách práv a povinnosti zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blakozemnky, ktorá bola vystavená dlžníkomako vystaviteľom v súlade s bodom 5.2. písm. A) Zmluvy o NFP za účelom zabezpečenia pohľadávok Veriteľa ako remitenta specifikovaných v bode 2.2. tejto Zmluvy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Internetové pripojenie - standard optik (25 Mb/2,5 Mb) pre ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PRESNET - profi s.r.o.
1.00 €
Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná činnosť stavebného dozoru na stavbe s názvom: "Znižovanie energetickej náročnosti budovy sup. č. 64 v obci Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Pozemné staviteľstvo a.s.
4560.00 €
Týmto dodatkom zmluvné strany menia čl. 1 ods. 2.7. a čl. 3 ods. 3.1. (predlžuje sa realizácia prác a navýšuje sa rozpočt na objekt: Rekonštrukcia garáže a skladu hasičskej techniky - výmena garážových vrát Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
53398.85 €
Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod vlastníctva k pozemkom parcela: KN C p. č. 503, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1677 m2 KN C p. č. 504, druh pozemku vodné plochy vo výmere 1230 m2 KN C p. č. 506, druh pozemku vodné plochy vo výmere 867 m2 KN C p. č. 508, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 4863 m2, KN C p. č. 507, druh pozemku vodná plocha vo výmere 29911 m2, Celková výmera prevádzaných pozemkov je 38548 m2. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0.00 €
Poskytovať a vykonávať odbornú legislatívnu pomoc pri prevádzkovaní správy verejného majetku verejná kanalizácia a ČOV v obci Fričovce, okres Prešov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
1938.96 €
Uprava zmluvnych podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnsti Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Fričovce
140.00 €
Nákup technológie na triedený zber komunálnych odpadov -Traktor s čelným nakladačom, traktorový príves / náves, hydraulická ruka Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNIAGRO s.r.o.
148548.00 €
ustanovenie podmienok spolupráci pri realizácii programov a využívaní produktov Stromu života v ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Strom života
0.00 €
nájom nebytových priestorov, ktorý sa nachádza na prízemí polyfunkčného objektu sup.č. 34 Odb.: MVDr. Tomáš Čigarský
Dod.: Obec Fričovce
400.00 €
Poskytnutie dotácie na projekt: Rekonštrukcia garáže a skladu hasičskej techniky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30000.00 €
Ukončenie platnosti zmluvy č. 2/2014/M-1 Odb.: Maroš Gábriš
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
Zmena 4lánku II. a VII .bod 5 Odb.: Ľuboslava Cicoňová - Bella Loo
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa riadenie projektu – externý manažment pre projekt Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom vybudovania materskej školy v obci Fričovce, Operačný program Ľudské zdroje, Kód výzvy: OPLZ-PO6/SC612-2016-1a v rámci prioritnej osi 6, špecifický cieľ 6.1.2, zameranie: Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNIPROM s.r.o.
6560.00 €
zriadenie grantového účtu na projekt: V škole úspešnejší Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
uprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja meistnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50 j Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
5829.84 €
aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmontje núdzi Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Predmetom zmluvy o kontrolnej činnosti sa vykonávateľ kontroly zaväzuje vykonať každoročne nestranné zistenie stavy detského ihriska tzv. ročnú hlavnú kontrolu a vydať o tom kontrolný protokol Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENERCOM s.r.o.
252.00 €
zmena článkov 3.3. a 5.1 o poskytovaní služieb uzatvorenej dńa 1.2.2017 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ATH-PO s.r.o.
192.00 €
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnostímedzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:Názov projektu : Znižovanie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64 v obci Fričovce.Kód projektu v ITMS2014+ : 310041H383 Miesto realizácie projektu : Fričovce Výzva - kód Výzvy : OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
220303.41 €
Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 4.3 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením. Zmluvné strany sa dohodli, že za čl. 9.4.1 Zmluvy sa dopĺňa nový čl. 9.5 a nový čl. 9.5.1 s nasledovným znením:Práva a povinnosti Strán v súvislosti so zisťovaním a verifikáciou zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu . Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 14.6 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NATUR-PACK , a.s.
0.00 €
Projektová dokumentácia pre stavbu „Fričovce - zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Výhon“ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Vladimír ZVADA
2950.00 €
1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje implementovať pre objednávateľa novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa konkrétnych podmienok Objednávateľa a tieto v prípade novelizácie príslušných právnych predpisov aj riadne a včas aktualizovať Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
40.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve zrealizovať pre Objednávateľa predmetné stavebné práce na realizáciu projektu tak, aby sa projekt zrealizoval riadne a včas a dosiahol jeho stanovený účel.Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce na predmet zákazky s názvom Garáž a sklad hasičskej techniky Fričovce a je zodpovedný za zrealizovanie stavebných prác v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer – ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s projektovou dokumentáciou a podmienkami realizácie stavebných prác stanovenými projektantom .Zhotoviteľ bude postupovať podľa zadania a harmonogramu dohodnutého s objednávateľom Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
50035.96 €
Realizácia geoloickej úlohy pre stavbu: "Fričovce - zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Vyhon" vtné práce a vyhľadávací hydrogeolický prieskum Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RNDr. Ján Grech - Penetra
5808.00 €
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFPNázov projektu : V škole úspešnejší:Kód projektu v ITMS2014+ : 312011J347 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
34371.00 €
Odborná prax studentky VŠMP ISM za účelom praktickej aplikácie teoretických vedomostí Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
0.00 €
Poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť ju pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
1.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať dokumentáciu do 21.05.2018 v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2016-3 k podaniu žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácnosti s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, Zameranie: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Diervilla, spol. s r.o.
0.00 €
zriadenie grantového účtu na príjem a čerpanie dotácií poskytnutých od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (zníž.energ.náročnosti budovy Fričovce č. 64) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medziPoskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: názov projektu: Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom vybudovania materskej školy v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
276438.60 €
verejné obstarávanie pre zákazku: Fričovce - zlepšenie prístupu k pitnej vode v časti obce Vyhon Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TENDERTEAM s.r.o.
380.00 €
zmena prílohy č. 2 - Predmet podpry NFP Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v bode 2.2 tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru, v rámci implementácie projektu s názvom „Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Kohéznym fondom, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.1, Špecifický cieľ 1.1.1 „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 (ďalej len „projekt“), a záväzok objednávateľa dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu. Drvič dreva s benzínovým motorom – GTS 1300 M) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BRANDI s.r.o.
3599.00 €
zriadenie grantového účtu výlučne na príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Ministerstva vnútra SR - Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom vybudovania materskej školy v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
určenie práv a povinností zmluvných strán pri uzatváraní kúpnychz zmlúv a dojednanie dodacích, fakturačných a platobných podmienok, podľa ktorých sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovr špecifikovaný v prílohe č. 1, a to na základe jednotlivých objednávok kupujúceho Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Agro Branisko s.r.o.
0.00 €
2. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je odpredaj a kúpa nehnuteľnosti: Odb.: Ing. František Tomko
Dod.: Obec Fričovce
732.00 €
Predmetom tejto zmluvy je dovoz stravy pre dôchodcov v jednorázových plastových obaloch a podmienky, za ktorých bude strava poskytovaná. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: caterin&services s.r.o.
0.40 €
Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 písm. a) a odsek 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/41 v platnom znení (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) z dôvodu aktualizácie zmluvy a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF, verzie 6 a z dôvodu doplnenia časti 7. Iné údaje na úrovni projektu Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet podpory NFP dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Predávajúca touto zmluvou predáva zo svojho vlastníctva kupujúcemu nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Fričovce, obec: FRIČOVCE, okres: Prešov, a to: Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Janka Izáková rod. Baluchová
363.61 €
Predávajúca touto zmluvou predáva zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 45 katastrálne územie Fričovce, obec: FRIČOVCE, okres: Prešov, pozemok parcela registra C KN č. 99/20 o výmere 1336m2, druh pozemku: záhrady, spôsob využitia pozemku: 4, umiestnenie pozemku: 1, v podiele 1/1 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mária Fottová rod. Takáčová
18704.00 €
Realizácia aktivít NP Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o dielo zo dńa 13.10.2017 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Irbis Slovakia
0.00 €
členstvo v Klube Justitor (právne poradenstvo) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: INTOM s.r.o.
100.00 €
uprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec (§12) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zber a prepravu vytriedených komodít z komunálneho odpadu od objednávateľa Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v určených nádobách zhotoviteľom, pričom pôvodcom predmetného odpadu je občan, Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi, na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v objektoch objednávateľa: Obecný úrad, Základná škola, Šatne, Materská škola Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ATH-PO s.r.o.
100.00 €
Na základe tejto zmluvy zamieňajúci č. 1 Fottová Mária prevádza na zamieňajúceho č. 2 Obec Fričovce do výlučného vlastníctva parcelu registra C KN č. 99/34 druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 449m2. Zamieňajúci č. 2 Obec Fričovce prijímajú do svojho výlučného vlastníctva parcelu registra C KN č. 99/34 druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 449m2. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mária Fottová rod. Takáčová
0.00 €
ukončenie zmluvy o dielo z dôvodu časových prieťahov pri kontrole VO a nespostačujúcich technických kapacít na vykonanie diela zo strany poskytovateľa Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SYSTEM ALARM s.r.o.
0.00 €
Zmena času plnenia zmluvy: do 30 dní odo dńa nadobudnutia účinnosti dodatku Odb.: Obec Fričovce
Dod.: KRAJSPOL SK s.r.o.
0.00 €
dodatkom sa mení miesto a termín plnenia uvedený v hlavnej zmluve Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PARTRY s.r.o.
0.00 €
nákup technológie na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci - AUTOMOBILOVÁ MOSTNÁ VÁH Odb.: Obec Fričovce
Dod.: KRAJSPOL SK s.r.o.
12000.00 €
Zriadenie grantového účtu na príjem a čerpanie dotácie poskytnutých z MInisterstva vnútra na výstavbu, technického zhodnotenia a opravu budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie vykonávania Absolventskej praxe od 1.12.2017 do 31.5.2017 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu vo vlastnom mene Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
30.00 €
Zmena termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Zhotovenie diela: Zníženie energetickej náročnosti budovy sup. č. 64 v obci Fričovce v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Irbis Slovakia
221878.42 €
Zmena článku XIV. záverečného ustanovenia , bod 14.1 a bod 14.7 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ELIMAR s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt novostavy materskej školy s názvom : Výstavba matersekj školy v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Rudolf Novotný -DRUPROJEKT IPZ PREŠOV
9780.00 €
prenájom rohoží pre ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Lindstrom s.r.o.
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa službu špecifikovanú v bode 2.1 tohto článku zmluvy v rámci implementácie projektu s názvom „Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Fričovce“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Prioritná os 6, Investičná priorita 6.1, Špecifický cieľ 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 (ďalej len „projekt“), a záväzok objednávateľa dokončenú službu prevziať a za jej zhotovenie zaplatiť poskytovateľovi dojednanú cenu. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SANDROS s.r.o.
22725.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v bode 2.1 tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru, v rámci implementácie projektu s názvom „Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Fričovce“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Prioritná os 6, Investičná priorita 6.1, Špecifický cieľ 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 (ďalej len „projekt“), a záväzok kupujúceho tovar prevziať a za jeho dodanie zaplatiť predávajúcemu dojednanú cenu. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ELIMAR s.r.o.
5362.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve dielo spočívajúce v poskytnutí stavebných prác pre projekt s názvom „Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Fričovce“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Prioritná os 6, Investičná priorita 6.1, Špecifický cieľ 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 (ďalej len „projekt“), a záväzok objednávateľa dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: CANASIS s.r.o.
20515.00 €
Uskutočnenie stavebných prác zákazky: "Úprava chodníka od č.d. 106 po č.d. 241! Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Antonstav s.r.o.
0.00 €
zmena článku III. miesto a termín plnenia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNIPROM s.r.o.
0.00 €
Vystúpenie skupiny ROBI-M na kultúrno-spoločenskom podujatí Bartolomejský deň 2017 dňa 27.8.2017 Odb.: Rober Foldes
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
vystúpenie umelca na Bartolomejskom dni 27.8.2017 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter PAČUT
0.00 €
dodávka potravinových balíčkov pre ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
1.00 €
Vybudovanie stojíska a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
48320.00 €
Uprava zmluvného plnenia ZoD č. 12/2016/ZoD-4 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Irbis Slovakia
50184.00 €
dohoda sa uzatvára na dobu určitu - na 12 mesiacov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
0.00 €
propagácia Komunálnej poisťovne na kultúrno -spoločenskom podujatí - Bartolomejský deŃ 2017 Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami Článku XI. - ukončenie účinnosti zmluvy, bod 11.1, pís. b) Zmluvy o poskytnutí služby č. 4/2017/KŽP zo dňa 23.01.2017 (ďalej len "Zmluva"), dohodli na jej ukončení písomnou dohodou a to s dátumom ukončenia platnosti tejto zmluvy k 31.05.2017 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SANDROS s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na Bartolomejský deň 2017 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytový priestor, ktorý sa nachádza na prízemí - - 2 miestnosti v celkovej výmere 37,49 m², spolu s prístupovou chodbou k WC polyfunkčnej budovy súp. č. 34, 082 37 Široké (časti č. 1.24 a 1.32 v projektovej dokumentácii „Obnova a nadstavba OcÚ Fričovce, Ing. Gryglák, 8/2010“), postavenej na parcelách CKN 431/5, CKN 433/5, katastrálne územie Fričovce, okres Prešov. Odb.: Ľuboslava Cicoňová - Bella Loo
Dod.: Obec Fričovce
100.00 €
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a odovzdá mu v rámci projektu dielo spočívajúce v dodaní stavebných prác súvisiacich so zavedením zberu BRKO v obci Fričovce, ktorého špecifikácia tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PARTRY s.r.o.
15210.00 €
zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
uprava práv a povinnostií pri zabezpeční a výkone menších obecných služieb pre obec na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pacovných návykov UoZ §12 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
2.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie grafického návrhu, vyhotovenia a dodania informač-ného materiálu a služieb súvisiacich so zabezpečením informovania a komunikácie pre projektu s názvom „ Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce“, realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostre-dia, spolufinancovaný Kohéznym fondom, Prioritná os 1., Investičná priorita 1.1, Špeci-fický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Danase s.r.o.
4185.60 €
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.12 a 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/41 v platnom znení (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) z dôvodu aktualizácie zmluvy, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) a Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne: Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v Obci v rámci Projektu financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Účelom tejto Zmluvy je aj zabezpečenie komplexnosti intervencií v rámci jednotlivých projektov „Take away“ balíka na území Obce. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
oprava sokľa na budove obecného úradu Fričovce č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dušan Vysočan
1550.00 €
ukončenie účinnosti zmluvy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: CANASIS s.r.o.
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.2 tohto článku zmluvy v rámci implementácie projektu s názvom „Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Kohéznym fondom, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.1, Špecifický cieľ 1.1.1 „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 (ďalej len „projekt“), a záväzok objednávateľa dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SYSTEM ALARM s.r.o.
48000.00 €
záväzok obce po zriadení vecného bremena vyplývajúce zo zmluvy č. 47/2015/VB -47 z 8.6.2016 zriadiť nový GP, ktorým sa odčlenia nové parcely od pôvodnej - aby zodpovedala celkovej výmere kanalizačného a vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Balucha
0.00 €
opakované poskytnutie služby dodávky elektriny Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Energie2, a.s. oz Energie 2. a.s. - Predaj elektriny a plynu ,o.z.
0.00 €
záväzok zhotoviteľa vykonať a zabezpečiť pre objednávateľa verejné obstarávanie v rámi projektu: zníženie energetickej náročnsoti budovy sup. č. 64 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: K-CENTUM, spol. s r. o.
600.00 €
dodanie tovaru a poskytnutie služby zákazky: zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku v obci Fričovce - kamerový systém Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
5879.64 €
externé riadenie projektu: Znižovanie energetickej náročnosti budovy sup. č. 64 v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AN FORS, s.r.o.
4995.00 €
vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - OP:Kvalita ŽP - zníženie energetickej náročnosti budovy sup. č. 64 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Maiana Consulting s.r.o.
800.00 €
dodávka plynu od 1.5.2017do 30.4.2019 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka tovaru Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom
0.00 €
fiancovanie CVČ Mesta Prešov na rok 2017 - Odb.: Mesto Prešov
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
čistenie odpadovej vody od odberateľa Odb.: Ing. Ľubomír Jarčuška
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
vypožičanie hardwarového vybavenie ako prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov
0.00 €
Zmena hodnoty a zoznamu vypožičaného materiálu k 1.1.2017 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov
0.00 €
Uskutočnenie stavebných prác zákazky: "REKONŠTRUKCIA FASÁDY A IZOLÁCIA ZÁKLADOV BUDOVY ŠKOLY - havarijná situácia" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Irbis Slovakia
77402.00 €
úprava práv a povinností zml.strána pri dodávkach prírodnej pramenitej vody Savior_ v objekte ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Minerálne vody a.s.
0.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt: Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Richard HUsovský - projekčná a vodoinštalatérska činnosť
500.00 €
zmena doby nájmu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: KRIZO s.r.o.
0.00 €
Externé riadenie projektu: Vybudovanie stojíska a sanácia nezákonne umiestneného dopadu v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ALFARIA s.r.o.
1520.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu MV SR na projekt: Zvšenie beuzpečnosti a ochrany majetku v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov
5000.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.2 tohto článku zmluvy v rámci implementácie projektu s názvom „Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Kohéznym fondom, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.1, Špecifický cieľ 1.1.1 „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 (ďalej len „projekt“), a záväzok objednávateľa dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SYSTEM ALARM s.r.o.
48000.00 €
Predmetom zmluvy je poskytnutie grafického návrhu, vyhotovenia a dodania informačného materiálu a služieb súvisiacich so zabezpečením informovania a komunikácie pre projektu s názvom „ Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fri-čovce“, realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinanco-vaný Kohéznym fondom, Prioritná os 1., Investičná priorita 1.1, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SANDROS s.r.o.
4197.06 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.2 tohto článku zmluvy v rámci implementácie projektu s názvom „Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Kohéznym fondom, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.1, Špecifický cieľ 1.1.1 „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 (ďalej len „projekt“), a záväzok objednávateľa dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNIPROM s.r.o.
4500.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v bode 2.2 tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru, v rámci implementácie projektu s názvom „Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Kohéznym fondom, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.1, Špecifický cieľ 1.1.1 „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 (ďalej len „projekt“), a záväzok objednávateľa dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenuPredávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru tovaru, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tribiano s.r.o.
4800.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.2 tohto článku zmluvy v rámci implementácie projektu s názvom „Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce – zberné hniezda (stavebné práce)“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Kohéznym fondom, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.1, Špecifický cieľ 1.1.1 „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 (ďalej len „projekt“), a záväzok objednávateľa dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu.2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a odovzdá mu v rámci projektu dielo spočívajúce v dodaní stavebných prác súvisiacich so zavedením zberu BRKO v obci Fričovce, ktorého špecifikácia tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: CANASIS s.r.o.
63990.00 €
zriadenie vecného bremna na par. KNC409/1 - za účelom uloženia kanalizačného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Miženko a manželka Viera rod. Grejtáková
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného premena po zrealizovaní vodovodného potrubia a jeho presnom zameraní v teréne na par. č. 409/1 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Miženko a manželka Viera rod. Grejtáková
0.00 €
je záväzok dodávateľa dodať odberateľovi kancelárske potreby Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tribiano s.r.o.
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného premena po zrealizovaní potrubia a jeho presnom zameraní v teréne na par. č. 443 a 444 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Karoľ Vrábeľ rod. Vrábeľ
0.00 €
je trvalé zriadenie vecného brmena "in rem" k nehnuteľnosti - pozemkom - parcely reg. C č. 443, a č. 444, v prospech Obce Fričovce, vecné bremeno spočíva strpieť uloženia kanalizačného potrubia so šachtami v rozsahu vyznačenom v GP č. 34/2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Karoľ Vrábeľ rod. Vrábeľ
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluy o zriadení vecného bremena po zrealizovaní kanalizačného a vodovodného potrubia vybudovaného v rámci stavby: Kanalizácia a ČOV Fričovce a Široké - a verejný vodovod Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Michalik a manželka Mária
0.00 €
úprava výšky príspevku na činnosť správcu IS DCOM Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
predaj tovaru predávjúcim kupujúcemu - potraviny do MŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PAMAX - Pavol Justiňák
0.00 €
Poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods.1 Zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov narušenia a systémov o zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu (kamerových systémov - PTV) a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Miesto realizácie: Obecný úrad Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
0.00 €
Poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods.1 Zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov narušenia a systémov o zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu (kamerových systémov - PTV) a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Miesto realizácie: ZŠ Fričovce - Hlavná budova Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
0.00 €
Poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods.1 Zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov narušenia a systémov o zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu (kamerových systémov - PTV) a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Miesto realizácie: Materská škola Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
0.00 €
Poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods.1 Zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov narušenia a systémov o zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu (kamerových systémov - PTV) a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Miesto realizácie: ZŠ Fričovce budova č. 2 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
0.00 €
aktivovanie novej SIM karty (požiarnikom) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
predaj/kúpa telefonu: Huawei- FC362E - telef. číslo: 79111179 - ZS Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Predaj telefónu: Huawei FC362E - t.č. 7911150 - MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone MOS pre obec a, na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracvoných návykov UoZ (platnosť od 2.1.2017 do 30.6.2017) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Predmetom príležitostného spoločného verejného obstarávania organizovaného príkazníkom (Regionálny ZMOS) je poskytnutie služieb - zvoz, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prvá komunálna Finančná a.s.
0.00 €
Predmetom príležitostného soločného verejného obstarávania organizovaného príkazníkom (Regionálny ZMOS) je dodávka tovaru -ELEKTRICEKEJ ENERGIE - vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpoovednosti za odchýlu pre odb. miesta príkazucov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prvá komunálna Finančná a.s.
0.00 €
Predmetom príležitostného soločného verejného obstarávania organizovaného príkazníkom (Regionálny ZMOS) je dodávka tovaru - ZEMNÉHO PLYNU - vrátane skoordinovania a zabezpečenia prepravy a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej tech. podmienkami prevádzkovateľa distrib.sústavy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prvá komunálna Finančná a.s.
0.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľovm (MŽP) a Prijímateľom (Obcou Fričovce) na realizáciu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
zriadenie grantového účtu, ktorý sa bude využívať vylučne na príjem a čerpanie dotácií poskytnutýžch z MV SR na financovanie projektu: Prevencia kriminality v rámci Výzvy RVPK 2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa poskytovať služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
0.00 €
Výkon menších obecných služieb § 52 - aktivačná činnosť Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
dohoda účastníkov o financovaní majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a vzájomnom započítaní Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Adriana Harničárová
0.00 €
predmetom dohody je určenie splátkového kalendára na splácanie nákladov na bývanie v bytovom dome Fričovce č. 102 Odb.: Mária Poláková
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
Obec Fričovce na základe tejto dohody umožňuje využívať pozemky na prechod motorových vodzidel a ôsôb k pozemku vo vlastníctve Martina Andraščika Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martin Andraščik
0.00 €
Zrušenie vecného bremena evidovaného na LV č. 320 k.ú. Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anastázia Lešková a ostatní
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán po nadobnudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu Diaľnica D1 Fričovce - Svinia uzatvoriž Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
0.00 €
zmena doby nájmu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Paulína Čuchranová
0.00 €
zmena prenajatej plochy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Paulína Čuchranová
0.00 €
vytvorenie: webstránky Obce Fričovce. domény, webhostingu ... Odb.: Obec Fričovce
Dod.: WEBEX MEDIA s.r.o.
0.00 €
záväzok poskytovateľa (DEUS) poskytovať používateľovi Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
Záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi (Obci Fričovce) do bzeplatného užívania súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky zn. KOVOFLEX Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka IVECO - CAS 15 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
rozšíruje sa počet odberných miest Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa dielo: Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce - projektová dokumentácia: ZBERNÉ HNIEZDA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ALFARIA s.r.o.
0.00 €
Záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa dielo: Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce - projektová dokumentácia: KAMEROVÝ SYSTÉM Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HIPOLITO s.r.o.
0.00 €
prenájom časti parcely KN-E 1154/2 - kde bude umiestnený stánok rýchleho občerstvenia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: KRIZO s.r.o.
0.00 €
zmena termínu úhrad licencií a zmena kontaktu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Halada Pavol
0.00 €
Vypracovanie a odovzdanie diela: Plán rozoja obce pre obdobie 2015-2025 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marchevský Juraj Mgr.
0.00 €
Závažok vlastníka a prevádzkovateľa ČOV čistiť odpadovú vodu od odbrerateľa Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LTD, s.r.o.
0.00 €
prenájom pozemkov - na realizáciu stavby: Rekonštrukcia cesty okolo toku Veľká Svinka po jej pravnej strane v Obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
0.00 €
úprava práva povinností .... organizácia aktivačných prác pre UoZ v zmysle §12 zákona 417/2013 Z.z Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Zmena hodnoty stravnej jednotky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ANDRE TOPIC s.r.o.
0.00 €
pripojenie miesta pripojenia do distribučnej siete Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
dodhoda o množstve odobratej energie v plyne (druh tarify ) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
pripojenie odberného miesta do distribučnej siete Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
rozšírenie objemu prác plynofikácie .... Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TDV Tepelná technika , spol. s r. o.
0.00 €
prenájom reklamenj plochy pre potreby propagácie Komunálnej poisťovne Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
účinkovanie na podujatí kultúrno-spoločenského podujatia Bartolomejský deń 2016 v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Danka Macejková - BellySiMi
0.00 €
Záväzok zhotoviteľa vypracovať žiadosť o NFP na realizáciu projektu v rámci grantovej schépy OP Kvalita životného prostredia, os 1 - udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštuktúry Špec.ciel: 1.1.1 Zvýšenie miersy zhodnocovania odpadov so zameraním na prípravu a opatovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HIPOLITO s.r.o.
0.00 €
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
dodváka kancelárskych potrieb, toneroz atď Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PP COMP s.r.o.
0.00 €
dohoda nového odberateľa do právneho vzťahu (a to Rímsko-katolícka cirkev- Farnosť Fričovce) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov dodávateľa pre zamestnancov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DOXX - stravné lístky s.r.o.
0.00 €
Trvalé zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného z vecného bremena na uloženie kanalizačného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Uličný, Ján Mikula, Radoslav Verbovský, Andrej Švarc
0.00 €
Trvalé zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného z vecného bremena na uloženie kanalizačného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Uličný, Ján Mikula, Radoslav Verbovský, Andrej Švarc
0.00 €
dohoda o uzatvorení konenčnej zmluvy o ziadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia na parcele vo vlastníctve budúceho povinného vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Uličný, Ján Mikula, Radoslav Verbovský, Andrej Švarc
0.00 €
dohoda o uzatvorení konenčnej zmluvy o ziadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia na parcele vo vlastníctve budúceho povinného vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Uličný, Ján Mikula, Radoslav Verbovský, Andrej Švarc
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Štefan Papcun
0.00 €
Trvalé zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného z vecného bremena na uloženie kanalizačného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Balucha
0.00 €
dohoda o uzatvorení konenčnej zmluvy o ziadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia na parcele vo vlastníctve budúceho povinného vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Andraščik, Ivan-Kom, Vargovci, Vozár
0.00 €
dohoda o uzatvorení konenčnej zmluvy o ziadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia na parcele vo vlastníctve budúceho povinného vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Andraščik, Ivan-Kom, Vargovci, Vozár
0.00 €
dohoda o uzatvorení konenčnej zmluvy o ziadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia na parcele vo vlastníctve budúceho povinného vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ondrej Vozár
0.00 €
dohoda o uzatvorení konenčnej zmluvy o ziadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia na parcele vo vlastníctve budúceho povinného vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Balucha
0.00 €
Trvalé zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného z vecného bremena na uloženie kanalizačného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Balucha
0.00 €
Trvalé zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného z vecného bremena na uloženie kanalizačného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Polláková
0.00 €
Trvalé zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného z vecného bremena na uloženie kanalizačného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ján Koscelník a manž. Terézia Koscelníková
0.00 €
Trvalé zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného z vecného bremena na uloženie kanalizačného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Kacvinský
0.00 €
Trvalé zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného z vecného bremena na uloženie kanalizačného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Stanislav Andraščik a manžleka Terézia Andraščiková
0.00 €
Trvalé zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného z vecného bremena na uloženie kanalizačného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Pribula, Bartolomej Pribula, Mária Gumanová
0.00 €
dohoda o uzatvorení konenčnej zmluvy o ziadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia na parcele vo vlastníctve budúceho povinného vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Pribula, Bartolomej Pribula, Mária Gumanová
0.00 €
dohoda o uzatvorení konenčnej zmluvy o ziadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia na parcele vo vlastníctve budúceho povinného vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Stanislav Andraščik a manžleka Terézia Andraščiková
0.00 €
dohoda o uzatvorení konenčnej zmluvy o ziadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia na parcele vo vlastníctve budúceho povinného vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martin Dzivý
0.00 €
dohoda o uzatvorení konenčnej zmluvy o ziadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia na parcele vo vlastníctve budúceho povinného vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Harčár a manž. Margita Harčárová
0.00 €
dohoda o uzatvorení konenčnej zmluvy o ziadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia na parcele vo vlastníctve budúceho povinného vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ján Koscelník a manž. Terézia Koscelníková
0.00 €
dohoda o uzatvorení konenčnj zmluvy o ziadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Polláková
0.00 €
Uskutočnenie stavebných prác: plynofikácia budovy OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TDV Tepelná technika , spol. s r. o.
0.00 €
Predaj par. č. Kn-C 79 k.ú. Fričovce o výmere 438 m2 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MUDr. Mária Kollárová
438.00 €
Uprava práva a povinností zmluvných strána v súvislosti s úhradou nesplatených záväzkov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský futbalový zväz
0.00 €
oprava sociálnych zariadení v šatniach futbalového klubu vo Fričovciach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ZFP MEM s.r.o.
0.00 €
Odstránenie havarijného stavu - strecha Odb.: Váhoprojekt,s.r.o.
Dod.: Irbis Slovakia
0.00 €
Príprava projektu na podanie žiadosti O NFP z Envirofondu na odstránenie nelegálnych skládok na území obce Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BALUR s.r.o.
0.00 €
záväzok držiteľa odpadu odovzdávať výlučne odpady uvedené v článku KK. bod 1 tejto zmluvy, a odberateľ sa zaväzuje tieto odpady zlikvidovať (použité rastlinné oleje a tuky) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NATUR-PACK , a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na opravu sociálnych zariadení v šatniach FFK Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1300.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: COOP Jednota Prešov
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Bartolomej Derner
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dušan Vysočan a Margita Vysočanová
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Motýľ a Anna Motýľová
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Pavol Jarkovský
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ján Pavel
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Kacvinský
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Andraščik
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Žofia Centková
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Terézia Novotná
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Valentín Kravčík
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Uličná
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ľuboš Harčár a Štefan Harčár
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Daniel Pribula
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Straka
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Miloš Kollár
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Božena Andraščiková
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dušan Smolko
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Kollár
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria konečnú zmluvu o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného a kanalizačného potrubia , ktoré bude prechádzať cez parcelu vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mária Galdunová rod. Dernerová
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zrealizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Balucha
0.00 €
dohoda o uzatvorený konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Katarína Kacvisnká, Anna Dzivá, Anton Kacvinský, Katarína Krajňáková
0.00 €
prenájom nebytových priestorov v k.ú. Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Nádej, n.o.
0.00 €
Vypracovanie PD na stavebné povolenie: "Rekonštrukcia MŠ Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Numeral, spol. s r.o.o.
21600.00 €
zámena a darovanie pozemkov medzi: Martinom Andraščikom, Jozefom Pribulom, Luciou Andraščíkovou a Obcou Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martin Andraščik
0.00 €
zabezpečenie odbornej praxe - pre žiakov 3. ročníka Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Stredná odborná škola obchodu a služieb
0.00 €
úprava zmluvných vzťahov pri výkone súvislej praxe žiakov tretieho ročníka PaSA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Pedagogická a sociáln akadémia
0.00 €
dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
0.00 €
zriadenie vecného bremena v prospech Obce Fričovce, ktoré spočíva v povinnosti strpieť uloženie kanalizačného potrubia cez svoj pozemok Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Rímsko katolícky farský úrad Fričovce
0.00 €
zriadenie vecného bremena v prospech Obce Fričovce, ktoré spočíva v povinnosti strpieť uloženie kanalizačného potrubia cez svoj pozemok Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Oľga Tkáčová
0.00 €
zriadenie vecného bremena v prospech Obce Fričovce, ktoré spočíva v povinnosti strpieť uloženie kanalizačného potrubia cez svoj pozemok Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Žofia Kollárová
0.00 €
zriadenie vecného bremena v prospech Obce Fričovce, ktoré spočíva v povinnosti strpieť uloženie kanalizačného potrubia cez svoj pozemok Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Václav Dzivý
0.00 €
zriadenie vecného bremena v prospech Obce Fričovce, ktoré spočíva v povinnosti strpieť uloženie kanalizačného potrubia cez svoj pozemok Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Pribula
0.00 €
zriadenie vecného bremena v prospech Obce Fričovce, ktoré spočíva v povinnosti strpieť uloženie kanalizačného potrubia cez svoj pozemok Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Imrich
0.00 €
zriadenie vecného bremena v prospech Obce Fričovce, ktoré spočíva v povinnosti strpieť uloženie kanalizačného potrubia cez svoj pozemok Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ján Dzivý
0.00 €
zriadenie vecného bremena v prospech Obce Fričovce, ktoré spočíva v povinnosti strpieť uloženie kanalizačného potrubia cez svoj pozemok Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Kollár
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Oľga Tkáčová
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Kollár
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slavomír Kollár
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Pribula
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Pribula
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Rímsko katolícky farský úrad Fričovce
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Žofia Kollárová
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ján Dzivý
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Váhoprojekt,s.r.o.
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Macková
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anna Harčárová
0.00 €
dohoda o uzatvorení konečnej zmluvy o zriadení vecného bremena po zralizovaní vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Kacvinský
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie:Zníženie energetickej náročnosti budovy sup. č. 64 v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ateliér URBEKO, s.r.o.
5508.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z oblakov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NATUR-PACK , a.s.
0.00 €
kupa podielu vo veľkosti 1/2 par. č. KN-E č. 633 k.ú. Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jolana Gerbová r. Kravcová
202.00 €
financovanie realizácie vysporiadania, postupu a časový harmnonogram jednotlivých etáp vysporiadania par. č. 483/1 na novú IBV Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anastázia Lešková a ostatní
0.00 €
majetko právne vysporiadanie - rozdelenie parcely Kn-E par. č. 483/1 evidovanej na LV č. 957 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anastázia Lešková a ostatní
0.00 €
Rekonštrukcia cesty okolo toku Veľká Svinka po jej ľavej strane Odb.: Obec Fričovce
Dod.: STRABAG, s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NAJ, s.r.o.
0.00 €
prenájom nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve cirkvi - Obci Fričovce za účelom prevádzkovanie ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Rímsko katolícky farský úrad Fričovce
0.00 €
Obdobie platnosti zmluvy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Rímsko katolícky farský úrad Fričovce
0.00 €
Uzatvorenie zmluvy do 31.12.2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
určenie splátkového kalendára Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mária Poláková
0.00 €
Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť v zmysle §10 zákona o pomoci v HN Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
ukončenie nájomnej zmluvy Odb.: Passucci s.r.o.
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
nájom časti parcely KN-C 438 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MAGNOLIA SK, s.r.o.
0.00 €
prenájom reklamnej plochy pre potreby propogácie KP Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Dodávka suchých obedov pre žiakov ZŠ Fričovce - v hmotnej núdzi Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
0.00 €
dodávka stravy počas pracovných dní - pre deti v ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: GAZGASTRO, s.r.o.
0.00 €
dodávka teplej stravy odberateľovi Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ANDRE TOPIC s.r.o.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pre realizácii dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
čistiť odpadovú vodu od odberateľa Odb.: Kaštieľ Fričovce s. r. o.
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
pripojenie verejného osvetlenia - pri rybníku Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Odpredaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ing. Ľubomír Jarčuška
Dod.: Obec Fričovce
310.20 €
odpredaj nehnuteľnosti na základe osobitného zreteľa (parcela KN C č. 735/2 k.ú. Fričovce Odb.: Ladislav Bendík
Dod.: Obec Fričovce
1941.80 €
poskytovanie údajov o SHR Odb.: Sociálna poisťovňa
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
uprava cena a platenia za nájom Odb.: Obec Fričovce
Dod.: COOP Jednota Prešov
0.00 €
trvalé zriadenie vecného bremena - kanalizácia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dušan Bartek a manž. Mária
0.00 €
užívanie prebytočného hnuteľného majetku štátu (PC - CISMA) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SR - Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
prenájom časti parcely KN-C 438 - za účelom umiestnenia predajného kiosku Odb.: Passucci s.r.o.
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
výkon odbornej praxe študenta Odb.: Erika Filipáková
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
zber, zvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného dopadu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Fúra, s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie margetingového plnenia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
zabezpečovanie realizácie menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
zabezpečenie realizácie dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Dohoda o uzatvorení zmluvy o bud.zmluve o zriadení vecného bremena - prechod vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dušan Bartek a manž. Mária
0.00 €
Dohoda o uzatvorení konenčnej zmluvy po zrealizovaní vodovodného potrubia Odb.: Pavol Tkáč ,Helena Langová,Anna Citterová, Daniela Farkašová, Ľudmila Uličná, Mária Mrovčáková
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
Trvalé zriadenie vecného bremena - uloženie kanalizačného potreubia so šachtami Odb.: Pavol Tkáč ,Helena Langová,Anna Citterová, Daniela Farkašová, Ľudmila Uličná, Mária Mrovčáková
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
odpredaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Maroš Gábriš
Dod.: Obec Fričovce
66.40 €
zriadenie vecného bremena z dôvodu realizácie vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anna Kacvinská a Anna Gumanová
0.00 €
zriadenie vecného bremena z dôvodu realizácie vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Kacvinský
0.00 €
zriadenie vecného bremena z dôvodu realizácie vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Lenka Kakalejčíková Karabinošová
0.00 €
zriadenie vecného bremena z dôvodu realizácie vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Karabinošová, Lazorík, Lazoríková,Kravčík, Kravčíková
0.00 €
zriadenie vecného bremena z dôvodu realizácie vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Gabriel Novotný
0.00 €
vecné bremeno z dôvodu vybudovania vodovodného potrubia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Gabriel Novotný
0.00 €
Poskytovanie poradenských služieb, technickej pomoci a spolupráca pri príprave projektov z fondov EU alebo verejných zdrojov financovania Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Legal and Tax Consulting, s.r.o.
100.00 €
Implementácia národného projektu Komunitné centrá financovaného z ESF Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inkúzia
0.00 €
vybudovanie potrubia Verejného vodovodu Fričovce prechádzajúceho cez nehnuteľnosť Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Pavol Kollár
0.00 €
Vybudovanie potrubia Verejného vodovodu Fričovce prechádzajúceho cez nehnuteľnosť Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Helena Kacvinska
0.00 €
Realizácia pracovnej činnosti občana v hmotnej núdzi Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Vybudovanie potrubia Verejného vodovodu Fričovce prechádzajúceho cez nehnuteľnosť Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Juraj Kacvinský a Ing. Silvia Kacvinská
0.00 €
Vybudovanie potrubia Verejného vodovodu Fričovce prechádzajúceho cez nehnuteľnosť Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martin Topor
0.00 €
Vybudovanie potrubia Verejného vodovodu Fričovce prechádzajúceho cez nehnuteľnosť Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MUDr. Mária Kollárová
0.00 €
Doplnenie bankového spojenia v čl. 1 časť 1.2 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Euro Funds Consulting, s.r.o.
0.00 €
Dodávka plynu pre kategóriu Malé podnikanie a organizácie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Dodávka plynu pre kategóriu Malé podnikanie a organizácie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Vykonanie zimnej údržby miestnych komunikácií Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Vozár
25.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Poskytovanie asistenčnej pomoci Odb.: Kaštieľ Fričovce s. r. o.
Dod.: Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, o.z.
527.04 €
Poskytovanie verejnej telefónnej služby Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie MOS pre obec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Kaštieľ Fričovce s. r. o.
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Kaštieľ Fričovce s. r. o.
Dod.: Obec Fričovce
0.00 €
Zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
dočasné užívanie vodného toku - Kopytovský potok na realizáciu "Protipovodňovej ochrany" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1.00 €
montáž, údržba a servis zabezpečovacích, poplachových a kamerových systémov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: STO Fričovce - Hendrichovce
30.00 €
montáž, údržba a servis zabezpečovacích, poplachových a kamerových systémov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
30.00 €
montáž, údržba a servis zabezpečovacích, poplachových a kamerových systémov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
30.00 €
montáž, údržba a servis zabezpečovacích, poplachových a kamerových systémov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
40.00 €
Nájom nebytového priestoru v budove s.č. 64 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Paulína Čuchranová
0.00 €
Poskytovať v rámci implementácie projektu používateľovi služby IS DCOM - komunikačné, infromačné a informačné Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
Zmena názvu srávy katastra Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LTD, s.r.o.
0.00 €
Zmena a doplnenie bodu č. V, v odseku č. 5.2 - Cenníková kalkulácia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Stavebné práce na stavbe: Rekonštrukcia športového klubu Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DEKO Slovakia s.r.o.
34794.48 €
Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie Komunálnej poisťovne v rámci akcie Bartolomejský deň Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
100.00 €
Odpredaj a kúpa nehnuteľnosti: par. č. 490/5 o výmere 516 m2 k.ú. Fričovce, durh: ostatné plochy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ján Mikula
170.28 €
poskytnutie sociálneho poradenstva a asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, o.z.
43.92 €
realizácia pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
odpredaj a kúpa nehnuteľnosti par.č. 490/4 , podľa GP č. 9/2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Uličný
15.51 €
Zámena nehnuteľnosti Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LTD, s.r.o.
0.00 €
Splácanie dlhu - splátkový kalendár Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mária Poláková
0.00 €
Splácanie dlhu - splátkový kalendár Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Adriana Harničárová
0.00 €
doplnenie bankového spojenia v článku 1 časť 1.2 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Euro Funds Consulting, s.r.o.
0.00 €
určenie splátkového kalendára na splácanie dlhu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Aladár Bendík
0.00 €
ukončenie zmluvy o nájme Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jana Zbiňovská
0.00 €
rozširuje sa počet odberných miest o odberné miesto - Mládežnícke centrum Fričovce č. 3 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Poistenie majetku zrekonštruovaného vrámci projektu:Revitalizácii centra obce Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
0.00 €
Predmetom tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzokKlienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto úverovej zmluvy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
95000.00 €
Určenie pác naviac a prác menej pre stavbu: Fričovce, rekonštrukcia mládežníckeho centra Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
0.00 €
Zmena doby nájmu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jana Zbiňovská
0.00 €
Predaj a kúpa nehnuteľného majetku na základe GP č. 31/2012 (vyprac. Ing. Petrovský,Široké) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jaroslav Tarbaj
567.22 €
Zmena spôsobu úhrady Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
0.00 €
Poskytnutie Informačného systému katastra nehnuteľností Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Geodetický a kartografický úastav Bratislava
0.00 €
kúpa nehnuteľnosti vo vlastníctve manž. Kacvinských Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Kacvinský a manž. Jana Kacvinská
592.50 €
dohoda o úhrade nákladov na bývanie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Adam Čonka
128.55 €
aktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Obstaranie/modernizácia hnuteľných vecí konečným prijímateľom pre projekt: FRIČOVCE, REKONŠTRUKCIA MLÁDEŽNÍCKEHO CENTRA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
21706.28 €
Zmena doby nájmu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Darina Stahovcová
0.00 €
Obstaranie/modernizácia hnuteľných vecí konečným prijímateľom pre projekt: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ FRIČOVCE - PODHÁJ JUH Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
21234.20 €
určenie splátkového kalendára na splácanie dlhu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mária Miženková
2100.00 €
dodávka stravy počas pracovných dní pre deti v HN Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mgr. Andrea Gazdíková, reštaurácia & palacinkáreň OLEANDER
1.00 €
Dodatok k Zmluve o spoluprácie v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
1581.72 €
splátka dlhov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mária Poláková
273.97 €
Zámena nehnuteľnosti Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martin Andraščik
0.00 €
nájom byt. č. 7, bytový dom sup.č. 102 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martin Bendík
3.78 €
Ozvučovacia technika Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Daniel Vozár
330.00 €
Spolufinancovanie realizácie pripojovacieho plynovodu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: KOVO-STAV Prešov, s.r.o.
1800.54 €
Dodávka a montáž práce na stavbe: Pripojenie odberného plynového zariadenie k distirbučnej sieti: Mládežnícke centrum č.3 a prevádzková budova sup. č. 312 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MHAKO s.r.o.
3601.08 €
poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Rímsko katolícky farský úrad Fričovce
94.50 €
poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: STO Fričovce - Hendrichovce
200.00 €
kupna zmluva na osobné motorové vozidlo Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Michal Priščák
1890.00 €
realizácia dodávky tovaru na základe písomnej alebo telefonickej objednávky kupujúceho najneskôr do 3 dní od predloženia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: COOP Jednota Prešov
100.00 €
odpredaj a kúpa nehnuteľnosti v zmysle GP č. 119/2012 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Uličný
122.10 €
Poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie - návrh územného plánu obce a záväzok prijímateľa bez výhrad v plnom rozsahu prijať poskytnutú dotáciu a použiť ju v súlade s účelom a podmienkami stanovenými v zmluve. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
6468.00 €
realizácia umeleckých výkonov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: OZ Slvanonic Dance Tehetre
1000.00 €
Fričovce - rekonštrukcia mládežníckeho centra Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
23974.63 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Fričovce - Pdháj Juh Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
23607.50 €
Dodávka plastových okien s príslušenstvom do MŠ Fričovce č. 191 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NEXTECH, s.r.o.
2879.61 €
Vypracovanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, skupina opatrení. 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 v rámci stratégie "Bachureň - územie, ktoré nás spája" na projekt: Fričovce, rekonštrukcia mládežníckeho centra Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Euro Funds Consulting, s.r.o.
2084.90 €
zabezpečenie STA a pripojenie na 10 kanálov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jana Zbiňovská
66.38 €
Vypracovanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, skupina opatrení. 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 v rámci stratégie "Bachureň - územie, ktoré nás spája" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Euro Funds Consulting, s.r.o.
2473.53 €
Konzultácia, zameranie skutočného stavu a vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav objektu: FRIČOVCE - REKONŠTRUKCIA MLÁDEŽNÍCKEHO CENTRA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Gabriel Mahcala
0.00 €
Splácanie dlhu - splátkový kalendár Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Aladár Bendík
0.00 €
odborná technická pomoc pri zabezpečovaní skúšobnej prevádzky ČOV Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
0.00 €
Vykonanie projekčných prác na zakázke: Rekonštrukcia Obecného úradu, Fričovce - architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Odysea
1600.00 €
Pripojenie odberného plynového zariadenia /Fričovce č. 3/ do distribučnej siete Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Dohoda o splátkach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mária Poláková
0.00 €
Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby: "Rekonštrukcia MK Fričovce - Podháj Juh" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Váhoprojekt,s.r.o.
0.00 €
Nájom nehnuteľností, na ktorej sa nachádza podružný rozvádzač na príjojku elektrického vedenia: par.č. KN E 15/1, k.ú Fričovce Odb.: Eurovia CS, a.s.
Dod.: Eurovia CS a.s.
0.00 €
Dohoda o splátkach Odb.: Ján Polák
Dod.: Ján Polák
0.00 €
Zabezpečenie komplexného nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
0.00 €
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa umožniť užívateľovi využitie reklamného priestoru podľa čl. 2 tejto zmluvy, za účelom prezentácie užívateľa v projekte Revitalizácia centra obce Fričovce. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: 4 PRO, s.r.o.
1000.00 €
Pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Oprava multifunkčného ihriska v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
0.00 €
Rekonštrukcia obecného úradu v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
0.00 €
Umiestnenie kontajnera na internet pre optickú sieť Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PRESNET s.r.o.
0.00 €
Predĺženie doby nájmu a úprava nájomného Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Darina Stahovcová
0.00 €
Výrub, spracovanie a odvoz drevnej hmoty - 10 ks Topoľ kanadský Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marek Hrabčák
0.00 €
Splácanie dlhu - splátkový kalendár Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Pavol Varga
0.00 €
Stavebné opravy ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PO-STAV, spol s r.o. Prešov
0.00 €
Nájom nebytového priestoru v budove s.č. 64 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jana Zbiňovská
0.00 €
Dodávka stravy do Základnej školy vo Fričovciach 1. - 4. ročník Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mgr. Andrea Gazdíková, reštaurácia & palacinkáreň OLEANDER
0.00 €
Poskytnutie údajov z katastrálneho územia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Správa katastra Prešov
0.00 €
Realizácia diela "Protipovodňová ochrana obce Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PEhAES a.s.
0.00 €
Prenájom pozemkov p.č. KN C 7/1 a p.č. KN C 6/2 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LTD, s.r.o.
0.00 €
Prenechanie vodného toku do dočasného užívania Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
0.00 €
Zmluva o grantovom účte na príjem a čerpanie dotácií Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Dohoda o splátkach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ján Polák
0.00 €
Dohoda o splátkach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Oľga Bendíková
0.00 €
Dohoda o splátkach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Adam Čonka
0.00 €
Dohoda o splátkach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zdenek Bendík
0.00 €
Dohoda o splátkach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Miroslav Bendík
0.00 €
Implementácia NP TSP v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Urovnanie vzájomných práv, povinností a sporných nárokov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BS Košice, s.r.o.
0.00 €
Odpredaj a kúpa nehnuteľnosti podľa GP č. 109/2012 zo dňa 17.9.2012 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Miroslav Leško s manž., Anastázia Lešková
0.00 €
Zhotovenie diela - Prepojenie verejnej kanalizácie vo Fričovciach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PEhAES a.s.
13592.83 €
Stavebný dozor na stavbe "Prepojenie verejnej kanalizácie vo Fričovciach" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Milan Závacký
300.00 €
Dodávka stravy do Základnej školy vo Fričovciach 1. - 4. ročník Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mgr. Andrea Gazdíková, reštaurácia & palacinkáreň OLEANDER
1.00 €
Doplnenie DIČ objednávateľa a čísla účtu zhotoviteľa Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Inžinierske stavby, a.s.
0.00 €
Oprava bankového spojenia a čísla účtu objednávateľa Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Steelstav s.r.o.
0.00 €
Oprava bankového spojenia a čísla účtu objednávateľa Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Milan Závacký
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP "Oprava multifunkčného ihriska v obci Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoslov Consulting, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie "Územného plánu obce Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ateliér URBEKO, s.r.o.
11892.00 €
Živičná úprava Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: C.M.R. Slovakia s.r.o.
8151.42 €
Zhotovenia diela - stavby "Revitalizácia centra obce Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Inžinierske stavby, a.s.
594071.74 €

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020