Matričný úrad

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
Matriku vedie obec ako prenesený výkon štátnej správy.
Agendu matriky vykonáva na Obecnom úrade vo Fričovciach, Fričovce 34, 08 237 Ľudmila Dzivá.

Matričný úrad
Pondelok 8:00 - 16:00 hod.
Utorok      8:00 - 16:00 hod.
Streda      8:00 - 17:00 hod.
Štvrtok     nestránkový deň
Piatok      8:00 - 15:00 hod.
Prestávka na obed: od 12:00 do 12:45 hod.

1. Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
Potrebné doklady:
Dieťa narodené v platnom manželstve: platný občiansky preukaz rodičov, sobášny list
Dieťa narodené slobodnej matke : platný občiansky preukaz
Dieťa narodené rozvedenej matke: právoplatný rozsudok o rozvode, platný občiansky preukaz
Dieťa narodené vdove: úmrtný list, platný občiansky preukaz

2. Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom - delegovanie.
Ak ide o uzavretie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.
Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list, vykoná zápis do knihy manželstiev a rozpošle oznámenia o uzavretí manželstva na príslušné úrady.
Poplatky spojené s uzavretím manželstva nájdete v časti "Sadzobník správnych poplatkov".

Potrebné doklady:
Žiadosť o uzavretie manželstva ( tlačivo Vám poskytne Matričný úrad ) ,
Rodný list obidvoch snúbencov,
Platné občianske preukazy obidvoch snúbencov,
Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode,
Vdovec(vdova) predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela (manželky),
V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzavretie manželstva maloletému.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pre uzavretím manželstva tieto doklady: - Rodný list, - Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, - Doklad o štátnom občianstve, - Doklad o pobyte, - Potvrdenie o osobnom stave, - Úmrtný list manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca, - Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený, - Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť, - Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode. Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom.

3. Úmrtie

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.


Potrebné doklady:
List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
Občiansky preukaz zosnulého

4. Osobitná matrika

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Potrebné doklady:
originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého, preklad je treba zabezpečiť v SR
matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/
platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.

5. Osvedčovanie podpisov na listine

osvedčovanie podpisu - vyžaduje sa fyzická prítomnosť osoby, ktorej podpis má byť osvedčený, občan svoju totožnosť preukazuje občianskym preukazom, cestovným dokladom,
osvedčenie fotokópie listiny - treba originál a fotokópiu listiny
Osvedčenie sa nevykoná:
ak ide o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine a cudzojazyčné listiny
odpisy alebo kópie občianskych preukazov a obdobných preukazov
ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
ak sa odpis alebo kópia nezhoduje s predloženou listinou
ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné posúdenie / napr. mapy, geodetické plány/

Poplatky spojené s osvedčovaním nájdete v časti "Sadzobník správnych poplatkov

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021