Profil verejného obstarávania

  OBSTARANIE KANCELÁRSKYCH POTRIEB 2015/2016

   01.04.2016

   

  SPIS:593/2014                                                                                  Vo Fričovciach 5.12.2014

  V Ý Z V A

  Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka

  podľa §9, ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na  dodávku tovaru

  „Dodanie kancelárskych potrieb vrátane dopravy

  Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov:                        Obec Fričovce

  Sídlo:                          Fričovce 34, 082 37

  IČO :                          00327026

  DIČ :                          2020543107

  Telefón :                     +421 (0) 911 744 119

  Stránkové hodiny :     pondelok - piatok: 8:00 - 15:30                                

  Kontaktná osoba :      PhDr. Ján Mikula

  E-mail :                       fricovce@stonline.sk     

  Typ zmluvy:

  Rámcová kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

  Miesto dodania predmetu zákazky:

  Fričovce

  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

  Dodávka kancelárskych potrieb v zmysle konkrétnej požiadavky v priebehu roka 2015 a 2016, zadané písomne, telefonicky alebo mailom – rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.

  Predložená cenová ponuka musí v sebe zahŕňať dopravné a iné náklady súvisiace s dodávkou kancelárskych potrieb na miesto dodania: Fričovce č. 34 (OcÚ), Fričovce č. 21 (ZŠ) a Fričovce 191 (MŠ)

  Slovník spoločného obstarávania:

  30190000-7

  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby (tovar)

  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

  Nie. Plánovaná potreba kancelárskych potrieb na 2 roky (rozpočet) je prílohou tejto výzvy.

  Variantné riešenie:

  Nie

  Lehota na predloženie cenových ponúk:

  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:            dňa .23.12.2014 do 12.00 hod.

  Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EURO.Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

  Termín  dodania tovaru:

  V priebehu rokov 2015 a 2016 (na toto obdobie bola určená aj predpokladaná hodnota zákazky)

  Miesto dodania zákazky:       Fričovce (OcÚ, ZŠ, MŠ)

  Podmienky financovania:

  Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

  Kritéria na hodnotenie ponúk:

  Najnižšia cena s DPH, resp. celková cena.

  .........................……………………….....                                    PhDr. Ján Mikula, starosta obce

  Meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby verejného obstarávateľa zodpovednej za prieskum trhu

  Rozpočet: KANCELÁRSKE POTREBY - ROK 2015 a ROK 2016 pre OBEC FRIĆOVCE
  p.č. TEXT OcÚ Spolu za
  1 rok
  Spolu za
  za 2 roky
  MJ CENA SPOLU s
  DPH za
  2 roky
  1 Záložky farebné 10,00 5,00 2,00 17,00 34,00 ks 0,00
  0,00 0,00 0,00
  2 Kancelarsky papier A4 80,00 10,00 20,00 110,00 220,00 bal 0,00
  3 Kancelársky papier A3 5,00 3,00 8,00 16,00 ks 0,00
  4 Poradač A4 mramor 8 10,00 4,00 14,00 28,00 ks 0,00
  5 Poradač 8 25,00 4,00 5,00 34,00 68,00 ks 0,00
  6 Pero 48,00 10,00 58,00 116,00 ks 0,00
  7 Popisovač Centropen 2611/4 20,00 5,00 25,00 50,00 ks 0,00
  8 Popisovač Centropen 8566 10,00 5,00 15,00 30,00 ks 0,00
  9 Zvyraznovac 15,00 15,00 30,00 ks 0,00
  10 Lep Tycinka Sakota 21gr. 6,00 2,00 5,00 13,00 26,00 ks 0,00
  11 Lepiaca páska 6,00 1,00 5,00 12,00 24,00 ks 0,00
  12 Korektor tekutý 3,00 1,00 1,00 5,00 10,00 ks 0,00
  13 Farba razitková 6,00 1,00 1,00 8,00 16,00 ks 0,00
  14 Spona kancelárska 50mm 8,00 3,00 5,00 16,00 32,00 bal 0,00
  15 Spona kancelárska 28mm 8,00 3,00 5,00 16,00 32,00 ks 0,00
  16 Klip "Binder" 25 mm 4,00 3,00 5,00 12,00 24,00 bal 0,00
  17 CD-R 30,00 10,00 40,00 80,00 ks 0,00
  18 Box na CD slim 20,00 10,00 30,00 60,00 ks 0,00
  19 USB Flash drive 4GB 1,00 1,00 2,00 ks 0,00
  20 USB Flash drive 8GB 1,00 1,00 2,00 4,00 ks 0,00
  21 Euroobal A4 hrubý / 100 ks 20,00 1,00 5,00 26,00 52,00 bal 0,00
  22 Odkladacia mapa 40,00 2,00 20,00 62,00 124,00 ks 0,00
  23 Pero Dokumentačné 8,00 1,00 9,00 18,00 ks 0,00
  24 Spisová doska so šnúrkou 40,00 20,00 60,00 120,00 ks 0,00
  25 Rychloviazac A4 PVC 50,00 10,00 10,00 70,00 140,00 ks 0,00
  26 Kniha došlých/odoslaných faktúr 1,00 1,00 2,00 ks 0,00
  27 Oznámenie zmeny trvalého pobytu 50,00 50,00 100,00 ks 0,00
  29 Špendlík kalený 3,00 3,00 3,00 9,00 18,00 bal 0,00
  30 Kancelársky papier farebný 5,00 3,00 8,00 16,00 bal 0,00
  31 Rychloviazač s lištou 40,00 10,00 20,00 70,00 140,00 KS 0,00
  32 Klip Binder 19mm 4,00 1,00 5,00 10,00 20,00 ks 0,00
  33 Obal A4 PVC L 30,00 10,00 40,00 80,00 ks 0,00
  34 Zvýrazňovač sada 8,00 2,00 10,00 20,00 40,00 ks 0,00
  35 Pripínačky 4,00 1,00 3,00 8,00 16,00 ks 0,00
  36 Blok kocka sypaná 8,00 2,00 4,00 14,00 28,00 ks 0,00
  37 Drôtené doplnky stola 4,00 1,00 5,00 10,00 ks 0,00
  38 Zošit PT 520 5,00 2,00 7,00 14,00 ks 0,00
  39 Zošit A5/100 pevný obal 8,00 2,00 10,00 20,00 ks 0,00
  40 Krepový papier 10,00 10,00 20,00 40,00 ks 0,00
  41 Lepiaca páska široká 2,00 1,00 6,00 9,00 18,00 ks 0,00
  42 Špagát 2,00 5,00 7,00 14,00 ks 0,00
  43 Pripináčky veľké 3,00 1,00 3,00 7,00 14,00 ks 0,00
  44 Prihlasovací lístok na trvalý pobyt 50,00 50,00 100,00 ks 0,00
  45 Odhlasovací lístok z trvalého pobytu 50,00 50,00 100,00 ks 0,00
  46 Korektor-páska 1,00 1,00 5,00 7,00 14,00 ks 0,00
  47 Fixy na bielu tabuľu-sada 10,00 10,00 20,00 ks 0,00
  48 Krieda farebná- sada 5,00 5,00 10,00 ks 0,00
  49 Krieda biela /bal.cca100ks 1,00 1,00 2,00 ks 0,00
  50 Spínací strojček (zošívačka) 1,00 1,00 2,00 4,00 ks 0,00
  51 Odspinkovací strojček 1,00 1,00 2,00 ks 0,00
  52 Dierkovací strojček 1,00 1,00 2,00 ks 0,00
  53 Evidencia dochádzky (20 ks) 1,00 2,00 1,00 4,00 8,00 ks 0,00
  54 Kniha príchodov a odchodov (zošiť-A4) 1,00 1,00 2,00 4,00 ks 0,00
  55 Dovolenkový lístok  (A6-blok-samoprepis) 1,00 2,00 1,00 4,00 8,00 ks 0,00
  56 Skladová karta zásob (A4-karta) 30,00 30,00 60,00 ks 0,00
  57 Skladová karta zásob (A5-karta) 30,00 30,00 60,00 ks 0,00
  58 Príjmový pokl.doklad (s DPH samoprepis)A6 40,00 5,00 10,00 55,00 110,00 ks 0,00
  59 Výdavkový pokl.doklad (s DPH samoprepis)A6 20,00 3,00 2,00 25,00 50,00 ks 0,00
  60 Gumičky (farebné) 3,00 3,00 6,00 ks 0,00
  61 Otvárače na listy 1,00 1,00 2,00 4,00 ks 0,00
  62 Stojany na spisy (umelý) 10,00 5,00 5,00 20,00 40,00 ks 0,00
  63 Stojan na sponky s magnetom 3,00 2,00 1,00 6,00 12,00 ks 0,00
  SPOLU s DPH 0,00
  SPOLU BEZ DPH 0,00
  Vo Fričovciach 3.12.2014
  Vypracovala: Vozárová Lucia

  Projekt

  NATUR-PACK

  Dokumenty

  SODB 2021

  Slovensko.sk

  Slovensko.sk

  Úradné hodiny

  Rozpočet: KANCELÁRSKE POTREBY - ROK 2015 a ROK 2016 pre OBEC FRIĆOVCE
  p.č. TEXT OcÚ Spolu za
  1 rok
  Spolu za
  za 2 roky
  MJ CENA SPOLU s
  DPH za
  2 roky
  1 Záložky farebné 10,00 5,00 2,00 17,00 34,00 ks 0,00
  0,00 0,00 0,00
  2 Kancelarsky papier A4 80,00 10,00 20,00 110,00 220,00 bal 0,00
  3 Kancelársky papier A3 5,00 3,00 8,00 16,00 ks 0,00
  4 Poradač A4 mramor 8 10,00 4,00 14,00 28,00 ks 0,00
  5 Poradač 8 25,00 4,00 5,00 34,00 68,00 ks 0,00
  6 Pero 48,00 10,00 58,00 116,00 ks 0,00
  7 Popisovač Centropen 2611/4 20,00 5,00 25,00 50,00 ks 0,00
  8 Popisovač Centropen 8566 10,00 5,00 15,00 30,00 ks 0,00
  9 Zvyraznovac 15,00 15,00 30,00 ks 0,00
  10 Lep Tycinka Sakota 21gr. 6,00 2,00 5,00 13,00 26,00 ks 0,00
  11 Lepiaca páska 6,00 1,00 5,00 12,00 24,00 ks 0,00
  12 Korektor tekutý 3,00 1,00 1,00 5,00 10,00 ks 0,00
  13 Farba razitková 6,00 1,00 1,00 8,00 16,00 ks 0,00
  14 Spona kancelárska 50mm 8,00 3,00 5,00 16,00 32,00 bal 0,00
  15 Spona kancelárska 28mm 8,00 3,00 5,00 16,00 32,00 ks 0,00
  16 Klip "Binder" 25 mm 4,00 3,00 5,00 12,00 24,00 bal 0,00
  17 CD-R 30,00 10,00 40,00 80,00 ks 0,00
  18 Box na CD slim 20,00 10,00 30,00 60,00 ks 0,00
  19 USB Flash drive 4GB 1,00 1,00 2,00 ks 0,00
  20 USB Flash drive 8GB 1,00 1,00 2,00 4,00 ks 0,00
  21 Euroobal A4 hrubý / 100 ks 20,00 1,00 5,00 26,00 52,00 bal 0,00
  22 Odkladacia mapa 40,00 2,00 20,00 62,00 124,00 ks 0,00
  23 Pero Dokumentačné 8,00 1,00 9,00 18,00 ks 0,00
  24 Spisová doska so šnúrkou 40,00 20,00 60,00 120,00 ks 0,00
  25 Rychloviazac A4 PVC 50,00 10,00 10,00 70,00 140,00 ks 0,00
  26 Kniha došlých/odoslaných faktúr 1,00 1,00 2,00 ks 0,00
  27 Oznámenie zmeny trvalého pobytu 50,00 50,00 100,00 ks 0,00
  29 Špendlík kalený 3,00 3,00 3,00 9,00 18,00 bal 0,00
  30 Kancelársky papier farebný 5,00 3,00 8,00 16,00 bal 0,00
  31 Rychloviazač s lištou 40,00 10,00 20,00 70,00 140,00 KS 0,00
  32 Klip Binder 19mm 4,00 1,00 5,00 10,00 20,00 ks 0,00
  33 Obal A4 PVC L 30,00 10,00 40,00 80,00 ks 0,00
  34 Zvýrazňovač sada 8,00 2,00 10,00 20,00 40,00 ks 0,00
  35 Pripínačky 4,00 1,00 3,00 8,00 16,00 ks 0,00
  36 Blok kocka sypaná 8,00 2,00 4,00 14,00 28,00 ks 0,00
  37 Drôtené doplnky stola 4,00 1,00 5,00 10,00 ks 0,00
  38 Zošit PT 520 5,00 2,00 7,00 14,00 ks 0,00
  39 Zošit A5/100 pevný obal 8,00 2,00 10,00 20,00 ks 0,00
  40 Krepový papier 10,00 10,00 20,00 40,00 ks 0,00
  41 Lepiaca páska široká 2,00 1,00 6,00 9,00 18,00 ks 0,00
  42 Špagát 2,00 5,00 7,00 14,00 ks 0,00
  43 Pripináčky veľké 3,00 1,00 3,00 7,00 14,00 ks 0,00
  44 Prihlasovací lístok na trvalý pobyt 50,00 50,00 100,00 ks 0,00
  45 Odhlasovací lístok z trvalého pobytu 50,00 50,00 100,00 ks 0,00
  46 Korektor-páska 1,00 1,00 5,00 7,00
  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Iné

  Kalendár zvozu odpadu 2024 a ďalšie informácie  o odpadoch

  Kronika