Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 01.04.2022

P O Z V Á N K A

v súlade § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v zneníneskorších  zmien a doplnkov

zvolávam

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Fričovce, ktoré sa bude konať dňa 1.4.2022 (piatok) o 17.00 hodine

na Obecnom úrade vo Fričovciach č. 34 s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Schválenie programu
 3. Plnenie uznesení, ku ktorým sa treba vrátiť
 4. Návrh na schválenie nájomnej zmluvy na priestory v budove súp. č. 3
 5. Stavba Verejný vodovod Fričovce – odporúčania na spoločný postup prác
 6. Návrh na schválenie realizácie prác na časť stavby Verejná kanalizácia Fričovce – rozšírenie, spoločná kanalizačná prípojka
 7. Stavba Kanalizácia a ČOV Fričovce, Široké 1. etapa – návrh riešenia v súvislosti so správou z kontroly zo strany Envirofondu
 8. Návrh na schválenie ponuky na produkt: hlásenie rozhlasu formou: sms, email, aplikácia
 9. Rôzne
 10. Dotazy a dopyty občanov
 11. Záver

 Vo Fričovciach, dňa 29.03.2022

                                                                                                                                 PhDr. Ján  Mikula, MBA

                                                            starosta obce

Projekt

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2022 a ďalšie informácie  o odpadoch