ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081  92  Prešov

Obec Fričovce
Fričovce 34
082  37  Fričovce
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
FR-2020/365/OcÚ-1
18.10.2021
Naše číslo
OU-PO-OSZP3-2021/042069-005
Vybavuje/linka
Ing. Mária Urdová
P​r​e​š​o​v​
03. 11. 2021
Vec
Verejný vodovod Fričovce, zmena stavby pred dokončením - oznámenie o začatí vodoprávneho konania VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Fričovce požiadala listom doručeným dňa 20.10.2021 tunajší úrad o zmenu stavby pred dokončením Verejný vodovod Fričovce. Na uskutočnenie výstavby bolo vydané povolenie Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie číslo OU-PO-OSZP3-2017/03318-04/UM zo dňa 21. 03. 2017. K žiadosti bolo doložené : Projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Vladimírom Zvadom, autorizovaný stavebný inžinier, záväzné stanovisko stavebného úradu podľa §140b stavebného zákona, v ktorom je uvedené, že navrhovaná zmena stavby pred dokončením svojim rozsahom nevyžaduje zmenu územného rozhodnutia a jej povolením budú dodržané podmienky určené v územnom rozhodnutí vydanom Obcou Široké dňa 06.11.2015 pod číslom SOÚ 513/2014-109/1/2014-ÚR pre stavbu Verejný vodovod Fričovce., geometrický plán na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na parcelách KN E 843/1 a 844/1, geometrický plán na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na parcelách KN E 844/2 a 843/2 , súhlasné stanovisko Slovenského pozemkového fondu. Zmena stavby spočíva v : 1. SO 02.3 Odkalenie – zmena trasy a dĺžky potrubia. Odkalenie vodojemu sa povoľuje na parcele KN E 844/2. Pôvodné umiestnenie bolo na parcele KN E 843/2. Dĺžka potrubia sa mení z 15,00 m na 33, 00 m 2. Do SO 03 Vodovod a SO 04 Vodovodné prípojky sa dopĺňa parcela KN E 843/1, ktorá bola uvedená v stavebnom objekte SO 02 Vodojem 3. Do SO 03 Vodovod a SO 04 Vodovodné prípojky sa dopĺňa parcela KN E 844/1, bolo doložené súhlasné stanovisko SPF. 4. Zmena rozdelenia kapacity vodojemu. Z pôvodne navrhovaných 2 x 50 m3 sa PD stavebného objektu Vodojem upravila na 2 x 25 m3 + 50 m3. Dôvodom zmeny je nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu vodojemu v plnom rozsahu, preto v prvej fáze bude realizovaný Vodojem s polovičnou kapacitou 50 m3. Avšak v snahe zabezpečiť hygienické predpisy budú osadené dve nádrže s objemom 2 x 25 m3. V prípade potreby bude možné prečistiť alebo dezinfikovať nádrž bez toho, aby sa neodstavil celý vodovodný rad. 5. Zmena technického riešenia stavebného objektu SO 01 Záchyt prameňa. Vzhľadom na miestne pomery a sťažený prístup do rokliny bolo zmenené projektové riešenie stavby, čo je zakreslené v PD spracovanej Ing. Vladimírom Zvadom. Zmenený projektový návrh stavby je umiestnený na tej istej parcele ako pôvodný návrh so zachovaním ochranného pásma. Zmenilo sa technické, resp. technologické riešenie stavebného objektu v súlade s možnosťami investora a realizátora stavby. Dňom doručenia žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie v predmetnej veci. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako orgán štátnej vodnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v spojení s § 68 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súčasne v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie vodoprávneho konania v predmetnej veci dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Pretože sú dobre známe pomery staveniska a doložené údaje a podklady poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie návrhu, orgán štátnej vodnej správy upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov a uplatniť svoje námietky na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, Prešov, podľa ust. § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov najneskoršie do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorá musí byť zverejnená vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​1​7​0​8​2​3​2​8​
E-mail
o​s​z​p​.​p​o​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​