Aktuality

Zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY FRIČOVCE na rok 2019/2020

 08.04.2019

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY FRIČOVCE šk .rok 2019/2020

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.245/2008, § 59, ods.3 ( Školský zákon) riaditeľka materskej školy zverejňuje po dohode so zriaďovateľom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok. Žiadosti sa preberajú a vydávajú len v budove Materskej školy, Fričovce 191, 082 37 Fričovce.

Postup pri zápise na predprimárne vzdelávanie Termín vydávania a odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

 29. apríl – 31 .máj 2019

K písomnej žiadosti je potrebné doložiť: potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré musí obsahovať správu o očkovaní dieťaťa. Uvedené tlačiva dostanete v materskej škole. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie :  najneskôr do 14 . júna 2019

Rozhodnutia bude vydávať riaditeľka materskej školy. Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie: Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti od 3 do 6 rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov veku ak sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, bezpečnostné, personálna, kapacitné).

1. Prednostne sa prijímajú deti , ktoré spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods.2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a to deti:  ktoré dovŕšili 5 rok veku  s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky  s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

2. Ostatné podmienky:  nie je podmienka, že dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a má súrodenca v MŠ bude prijaté,  v prípade, že dieťa z dôvodu nedostatku voľnej kapacity v materskej škole nebude zaradené na predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2019, bude zaradené do poradovníka, o čom bude zákonný zástupca dieťaťa informovaný. Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené: -základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod.), -základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať), -základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára ), -základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NATUR-PACK

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020